Integritetspolicy

Uppdaterat: 2022-10-11

Om denna policy

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Dione Kullager Aktiebolag (Dione, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill även upplysa dig om de rättigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig. Denna text vänder sig till dig som:

 • Är kund hos oss
 • Har varit kund hos oss, avtalet har ej förnyats och våra tjänster brukas inte längre
 • Har använt vårt kontaktformulär och ingår i marknadsföringssatsningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, sms, eller brev

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Vad är personidentifierande information?

Detta är all information som på något sätt, enskilt eller tillsammans med annan information kan identifiera dig som person. Exempel på enskild information är en bild, personnummer, och passnummer. Exempel på information som behöver stå i kombination med annan information är ditt namn tillsammans med arbetsplats eller namn tillsammans med adress.

Vad lagrar vi för information om dig, varför, och hur länge?

Vår behandling av PII bygger främst på att vi har ingått ett avtal med dig. Antingen är det avtalet aktivt eller avslutat. Vi drivs alltså av vårt intresse att fullborda vår sida av aktiva avtal samt eventuell kommunikation rörande avtal som ej är aktiva längre. Det är alltid vårt intresse att skydda din information och integritet men även att öka vår kvalitet på de tjänster vi utför och att uppfylla lagliga krav. Detta gör att viss information måste sparas enligt bokföringslagen, annan måste sparas för att vi ska upprätthålla våra tjänster gentemot dig, och mycket information sparas baserat på vårt gemensamma intresse att våra tjänster ska växa i kvalitet på alla områden, en intresseavvägning.

Vi har valt att, för denna publikation, dela in denna information i fyra kategorier.

 1. Aktiva kunder – alla tjänster
 2. Inaktiva kunder – alla tjänster
 3. Marknadsföring
 4. Leverantörer och underleverantörer

För Aktiva Kunder gäller att vi behandlar den PII som krävs för att ingå avtal, driva aktuell tjänst samt erbjuda den nivå av service och support som önskas. Detta görs med det lagliga stödet i form av att ingå avtal samt intresseavvägning. Det ligger i vårt gemensamma intresse att hantera ärenden och eventuella förändringar i er tjänsteportfölj. Lagringstiden är begränsad till avtalets längd, Diones allmänna villkor och den tid som kan krävas av andra lagliga förpliktelser.

För Inaktiva Kunder gäller samma premisser, från avtalets avslutande, eller om avtal saknas, från det datum vi mottog er senaste betalning av tjänst.

För Marknadsföring samlar vi in information enligt intresseavvägning för att förbättra upplevelsen och kundkontakten. Det kan handla om att vi sparar telefonnummer och namn inför telefonsamtal till potentiella kunder.

För Leverantörer och underleverantörer gäller det lagliga stödet för att teckna avtal och andra rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter som behandlas av Dione Kullager Aktiebolag

Vår behandling av personuppgifter är begränsad till namn, telefonnummer, e-postadress, post och besöksadress, för enskild firmatecknare, även personnummer och övrig information om din specifika tjänsteportfölj kräver det. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med exempelvis Skatteverket och företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Med den nya dataskyddsförordningen får du som individ vissa rättigheter gentemot oss som behandlar dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter behöver du skicka in en förfrågan till oss där du måste kunna styrka din identitet. När din identitet är styrkt kan vi hjälpa dig med din förfrågan.

Dina rättigheter ger dig rätten:

 • att se den information vi behandlar om dig
 • att begära förändringar eller rättelser i den informationen
 • att begära ut din information för att flytta den till annat företag
 • att begära att information om dig anonymiseras, om det är möjligt
 • att ta tillbaka samtycke till behandling av din information

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du önskar information eller borttagning enligt tidigare punkter kan du kontakta oss på info@dione.se.

Kontakta oss

Har du frågor eller undrar du om priser? Ring oss på 018-140 130 eller mejla oss. Du kan även använda vårt kontaktformulär, så kontaktar vi dig så snart vi kan.