GDPR

Hantering av personuppgifter med GDPR

Dione Kullager AB tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Genom att köpa/sälja en tjänst/produkt från/till oss eller registrera dina personuppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar namn, födelsedata, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktura, kontoinformation samt övrig information som du lämnar.

Personuppgifterna som lämnas av dig till Dione Kullager AB används för att säkerställa leverans av tjänst/vara du beställt, upprätthållande av hög servicenivå, administration, samt att uppfylla våra avtal gentemot dig.

Personuppgifterna kan användas för statistik, förbättring av hemsidans innehåll samt uppdatering av våra databaser.

Uppgifter som rör kontoinformation i samband med betalning av våra tjänster/produkter behandlas endast för att genomföra ditt köp och lämnas endast ut till tredje part om det krävs för att genomföra eller administrera din betalning.

För att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut kan vi komma att behöva lämna uppgifter till tredje part.

Som kund ansvarar du själv för att uppgifterna uppdateras.

Syftet med Personuppgiftsbehandling

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Dione Kullager AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör samt för att uppfylla en rättslig skyldighet bl.a. allt som ingår i bokföringen (kunds namn och adress) ska sparas i minst sju år enligt bokföringslagen.

Som personuppgiftsansvarig har Dione Kullager AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Som kund har du rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 

Registerutdrag

Den nya lagen innebär att du som kund/leverantör har rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Er begäran behandlas och mejlas åter till dig inom 30 arbetsdagar.

 

Avregistrering av personuppgifter

Efter en avslutad affär kan du välja att avregistrera personuppgifter från vår databas:

Ditt namn och postadress behöver dock finnas kvar hos oss i minst 7 år enligt bokföringslagen likväl företagskunders organisationsnummer. Uppgifterna ska vara tillgängliga för t.ex.

skattemyndigheten. Enligt Dataskyddsförordningen ska uppgifterna sparas för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Din mejladress och telefonnummer tas bort genom att du kontaktar oss på info@dione.se. Avregistrering sker inom 30 arbetsdagar. Någon återkoppling till er kommer inte ske efter utförd avregistrering.